Партньор по Проект BG05M2OP001-3.001-0009 „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Водеща организация:

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Партниращи организации:

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

ДГ „ЗДРАВЕЦ“

ДГ „СЛЪНЦЕ„

ДГ „ЗВЕЗДИЦА„

ДГ „НАДЕЖДА КРУПСКАЯ“

Продължителност на проекта: 16 месеца

Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

Общи цели:

Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание

• Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

• Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

• Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа

• Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас

• Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

Основни дейности:

Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

6 бр. информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. Те ще съдържат минимум информация за проекта – Име и номер на проекта, финансиращ орган, лога, партньори, време на изпълнение, бюджет.

1бр банер, съдържащ същата информация, каквато информационните табели. Той ще бъде преносим и на всяко организирано събитие, на което представяме проекта ще бъде използвано.

50 броя стикери, които ще съдържат име и номер на проекта и финансиращата оперативна програма, лога.

3 пресконференции – една начална пресконференция, една междинна и една заключителна, на които ще бъдат поканени представители на образователни институции, деца, родители, неправителствени организации, журналисти.

500бр информационни материали.

Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

• 10 кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти;

• 10 семинари с участието на родители на деца от малцинствата и; общински експерти

• 1 Фестивал на младите таланти;

Екип:

2 бр специализирано медицинско лице. Необходими изисквания: Завършено медицинско образование

Дейност 4 „Педагогическа подкрепа“, включва:

• 1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др.

• 2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

• 3. Работа с родители – Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

Дейност 4 „Педагогическа подкрепа“, включва екип от:

• 5 бр преподавател /учител/ (1 ръководител на клуб води 2 групи, общо 10групи за детските градини). Изисквания: да бъдат учители/специалисти от партньорските детски градини с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране. Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 5бр медиатор. Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

• Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва екип от:

• 1бр на 8 часа Психолог старши експерт. Изисквания: Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 7 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 1бр на 8 часа Психолози експерти. Изисквания: Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит (над 3 години) в работата с деца от етническите малцинства. Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 1бр на 8 часа тренинг водещи. Изисквания: Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

Дейност 6 «Психологическа подкрепа», включва изготвянето на:

• Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система. Изработване на анкетен модел, анкетиране, обработка, доклад

• 50 експертизи и експертни оценки на деца с висок риск (вкл. специална педагогика, клинична психология, логопедия)

• разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група