По програма „Младежта в действие” – Проект № BG13/A1.2/260/R2 „За младежка активност и професионална реализация” през 2013 година. –Водеща организация

Проектът е финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по Програма „Младежта в действие 2007-2013”.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 05.08.2013 – 10.11.2013

Университетското образование дава знания на младите хора, а задачата на настоящия проект е да формираме умения и да повишим тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. Това беше осъществено като след специфично, практическо обучение за натрупване на опит и стаж в областта, младежи, завършващи специалности със социална насоченост. Те работиха със специфична целева група – представители на ромската общност. Младите специалисти подготвиха методология и програма, както и проведоха тренинги и дискусии с ромските младежи.

Основните цели са свързани с развитие на умения на младежи, завършващи професии като психолог и социален работник. А също така и повишаване мотивацията за активно включване в социалния живот и започване на работа на ромски младежи чрез практически обучения, проведени от предварително подготвените за това млади специалисти.

Целева група: 5 млади специалисти от социални специалности;

Минимум 25 деца и младежи от ромски произход;

Основните дейности по проекта са:

1. Управление и отчитане на проекта

2. Работа с младите специалисти

3. Работа с ромски младежи

4. Информация и публичност

Бяха обучени петима младежи, включени в инициативна група, завършващи професии като психолог и социален работник за работа със специфична целева група – младежи от ромски произход. Те подготвиха методология и програма за работа, като всеки от тях работи с минимум 5 младежи от ромски произход. Бяха изработени брошури и плакати.

Младежите от ромски произход, с които работиха обучените млади специалисти бяха на възраст 14-16г. – ученици в ОУ “Добро Войников”, с. Каменар. С тях се проведоха насочващи интерактивни обучения за подпомагане кариерното ориентиране и реализирането им в социалния живот и професионалната сфера. Някои от темите, по които се проведоха тренинги и дискусии са: „Какво мога“, „Какво искам да работя“, „Ефективно търсене на работа“, „Как да кандидатствам за работа“.

След завършването на проекта всеки един от участниците получи сертификат за завършено обучение – Youthpass.