По програма „Младежта в действие” – Проект № BG13/A1.2/260/R2 „За младежка активност и професионална реализация” през 2013 година. –Водеща организация

Проектът е финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по Програма „Младежта в действие 2007-2013”. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 05.08.2013 – 10.11.2013 Университетското образование дава знания на младите хора, а задачата на настоящия проект е да формираме умения и да повишим тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. Това беше осъществено като след специфично, … Read moreПо програма „Младежта в действие” – Проект № BG13/A1.2/260/R2 „За младежка активност и професионална реализация” през 2013 година. –Водеща организация

Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0001-C0001 Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните, период 16.04.2013 – 16.04.2014

Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0001-C0001 Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните, период 16.04.2013 – 16.04.2014

Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0054-C0001 „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” период 15.04.2013 -01.06.2014

Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0054-C0001 „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” период 15.04.2013 -01.06.2014