Текущи проекти

Проект „Подкрепа в кариерата“ / „Career Support – CAS“

2018-1-BG01-KA104-047180

Еразъм+ 2018
Ключова дейност 1 – Сектор „Образование за възрастни“
Продължителност на проекта: 12 месеца 01.06.2018-31.05.2019
Сдружение „Асоциация за европейско развитие“ е водещата организация по проекта. 
Проект „Подкрепа в кариерата“ се основава на развиване на компетенциите в професионален и личен аспект на експертите и доброволците от организацията. Като чрез мобилността в Кипър ще разширят познанията в методологиите за преподаване в областта на кариерното развитие и ще се достигне европейско измерение в социалния диалог и ефективната борба с младежката безработица.
Основни цели на проекта са :
– Да развие ключови умения и да подобри професионалната компетентност на преподавателския и непреподавателски състав на АЕР;
– Да подобри техните знания, умения и личностни компетенции за работа с младежи и възрастни лица вкл. риск чрез иновативни обучения и в други страни на Европейския съюз;
– Да обмени добри практики за професионално и кариерно консултиране с вече наложили се фирми и организации на европейско ниво.
Основни дейности биват:
– Организиране и управление на проекта;
– Предварителна подготовка за мобилността;
– Реализиране на мобилност в Кипър (практически курсове и обучения в други страни-членки на ЕС)
Темите, които ще се разглезат по време на мобилността са:
1.Career counseling in schools
2.Cross-curricular competences
3.Entrepreneurship
4.How to resolve youth unemployment
5.Improving access to labour market
6.Job information centers
7.Realization on the labour market
8.Requirements of the labour market
9.Social inclusion
10.The effect of internships
11.The use of Internet in career counseling
12.Youth unemployment

– Публичност.
В проекта ще участват 18 експерта и доброволци, които ще имат възможност да се включат в мобилността при партньорите ни от Кипър. Мобилността е с продължителност 14 дни, което включва 12 дни курс и 2 дни за път.

Проект 2018-1-BG01-KA104-047949 Мотивационни системи за активно социално включване

Акроним: MASI

Обща продължителност на проекта: 18 месеца

Водеща организация: Асоциация за европейско развитие

Приоритети:

ХОРИЗОНТАЛНИ: Социално включване

ХОРИЗОНТАЛНИ: Развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Подпомагане на училищата да се справят с преждевременното напускане на училище и в неравностойно положение

Теми:

Сътрудничество между образователните институции и бизнеса

Социално предприемачество / социални иновации

Гражданско участие / отговорно гражданство

Дейности:

1. Управление и изпълнение на проекта.

2. Транснационални срещи по проекта -планирани 3 транснационални срещи по проекта – в България, Кипър и Гърция.

В. Интелектуални резултати:

O1 Проучване – в 3 страни партньори. Съдържанието на изследването ще се основава на опита на други държави-членки на съществуващите програми и инструменти, насочени към:

Мотивационни системи за активно социално включване

Насърчаване на придобиването на умения и компетенции

Гражданско участие / отговорно гражданство

Социално предприемачество / социални иновации

Развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции

Социално включване на учениците;

 Борба срещу социалното изключване и ранното напускане на училище;

O2 Иновативна методология „Мотивационни системи за активно социално включване“

Разработването на иновативна методология „Мотивационни системи за активно социално включване“ ще позволи на младежките работници, училищните психолози, училищните съветници и учители и т.н. да работят с учениците ефективно изучаване и разбиране на личността и индивидуалните нужди, повишаване на личната мотивация за социално включване и повишаване на постиженията в училище и намаляване на отпадащите от училищната система.

O3 Ръководство

Ръководството ще съдържа насоки и педагогическа стратегия за прилагане на иновативната методология (O2). В България няма такъв инструмент за социално включване на студентите, така че това ще бъде иновация за България. Тя ще съдържа практически съвети, реални стъпки и законодателство.

C1 Краткосрочни съвместни обучения на персонала – 30 участници.

Лицата, участващи в мобилността, ще бъдат експерти, работещи в областта на активното социално включване и отговорност с учениците. Експертите ще бъдат избрани на конкурентна основа. Те ще трябва да оправдаят желанието си да участват в проекта, техните очаквания и как ще приложат знанията си в бъдеще.

E1, E2, E3 – събития за разпространение на резултатите.

Качествени показатели:

 – Ефективна управленска структура

– Ефективно планиране, изпълнение и отчитане на дейностите и разходите по проекта.

– Постигане на поставените показатели и резултати

– създаде условия за успешна социализация на учениците

– силна мотивация на учениците за активна социална интеграция,

– По-високо качество на околната среда в училищата,

Количествени показатели:

– 1 изследване,

– 1 методология,

– 1 ръководство

-30 участници участвали в краткосрочни съвместни събития за обучение на персонала

AED ще гарантира, че резултатите от проекта ще останат достъпни и ще бъдат използвани от други, защото те ще останат на нашата уеб страница, в социалните медии и на европейската платформа за разпространение на резултатите от Erasmus +. Цялата информация за дейностите и резултатите ще остане достъпна в Интернет. Заинтересованите страни ще бъдат на разположение за подновяване, споделяне на най-добри практики, резултати и научни публикации. Специалистът и доброволците са повече от добре дошли да се свържат с нас в случай на проблеми и да очакват обратна връзка. Това ще гарантира устойчивостта на резултатите от това проектно предложение.