Реализирани проекти

  1. По програма „Младежта в действие” – Проект № BG13/A1.2/260/R2 „За младежка активност и професионална реализация” през 2013 година.  –Водеща организация.

Проектът е финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” по Програма „Младежта в действие 2007-2013”.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА – 05.08.2013 – 10.11.2013

Университетското образование дава знания на младите хора, а задачата на настоящия проект е да формираме умения и да повишим тяхната конкурентноспособност на пазара на труда. Това беше осъществено като след специфично, практическо обучение за натрупване на опит и стаж в областта, младежи, завършващи специалности със социална насоченост. Те работиха със специфична целева група – представители на ромската общност. Младите специалисти подготвиха методология и програма, както и проведоха тренинги и дискусии с ромските младежи.

Основните цели са свързани с развитие на умения на младежи, завършващи професии като психолог и социален работник. А също така и повишаване мотивацията за активно включване в социалния живот и започване на работа на ромски младежи чрез практически обучения, проведени от предварително подготвените за това млади специалисти.

Целева група: 5 млади специалисти от социални специалности;

Минимум 25 деца и младежи от ромски произход;

Основните дейности по проекта са:

1. Управление и отчитане на проекта

2. Работа с младите специалисти

3. Работа с ромски младежи

4. Информация и публичност

Бяха обучени петима младежи, включени в инициативна група, завършващи професии като психолог и социален работник за работа със специфична целева група – младежи от ромски произход. Те подготвиха методология и програма за работа, като всеки от тях работи с минимум 5 младежи от ромски произход. Бяха изработени брошури и плакати.

Младежите от ромски произход, с които работиха обучените млади специалисти бяха на възраст 14-16г. – ученици в ОУ “Добро Войников”, с. Каменар. С тях се проведоха насочващи интерактивни обучения за подпомагане кариерното ориентиране и реализирането им в социалния живот и професионалната сфера. Някои от темите, по които се проведоха тренинги и дискусии са: „Какво мога“, „Какво искам да работя“, „Ефективно търсене на работа“, „Как да кандидатствам за работа“.

След завършването на проекта всеки един от участниците получи сертификат за завършено обучение – Youthpass.

  • Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0054-C0001 „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” период 15.04.2013 -01.06.2014.
  • Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0001-C0001 Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните, период 16.04.2013 – 16.04.2014.
  • Бенефициент по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, Схема “МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”, 2015г
  • Проект Д16001199ВН „Моето здравословно меню за 3 лева“, финансиран от община Варна по дейност „Младежки проекти – 2016“;
  • Партньор по Проект BG05M2OP001-3.001-0009 „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Водеща организация:

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Партниращи организации:

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

ДГ „ЗДРАВЕЦ“

ДГ „СЛЪНЦЕ„

ДГ „ЗВЕЗДИЦА„

ДГ „НАДЕЖДА КРУПСКАЯ“

Продължителност на проекта: 16 месеца

Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

Общи цели:

Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание

• Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

• Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

• Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа

• Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас

• Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

Основни дейности:

Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

6 бр. информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. Те ще съдържат минимум информация за проекта – Име и номер на проекта, финансиращ орган, лога, партньори, време на изпълнение, бюджет.

1бр банер, съдържащ същата информация, каквато информационните табели. Той ще бъде преносим и на всяко организирано събитие, на което представяме проекта ще бъде използвано.

50 броя стикери, които ще съдържат име и номер на проекта и финансиращата оперативна програма, лога.

3 пресконференции – една начална пресконференция, една междинна и една заключителна, на които ще бъдат поканени представители на образователни институции, деца, родители, неправителствени организации, журналисти.

500бр информационни материали.

Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

• 10 кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти;

• 10 семинари с участието на родители на деца от малцинствата и; общински експерти

• 1 Фестивал на младите таланти;

Екип:

2 бр специализирано медицинско лице. Необходими изисквания: Завършено медицинско образование

Дейност 4 „Педагогическа подкрепа“, включва:

• 1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др.

• 2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин;

• 3. Работа с родители – Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

Дейност 4 „Педагогическа подкрепа“, включва екип от:

• 5 бр преподавател /учител/ (1 ръководител на клуб води 2 групи, общо 10групи за детските градини). Изисквания: да бъдат учители/специалисти от партньорските детски градини с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране. Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 5бр медиатор. Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

• Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва екип от:

• 1бр на 8 часа Психолог старши експерт. Изисквания: Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 7 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 1бр на 8 часа Психолози експерти. Изисквания: Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит (над 3 години) в работата с деца от етническите малцинства. Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

• 1бр на 8 часа тренинг водещи. Изисквания: Изисквания: Релевантно образование, с дългогодишен опит(над 3 години)в работата с деца от етническите малцинства.Всеки желаещ ще кандидатства с автобиография;

Дейност 6 «Психологическа подкрепа», включва изготвянето на:

• Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система. Изработване на анкетен модел, анкетиране, обработка, доклад

• 50 експертизи и експертни оценки на деца с висок риск (вкл. специална педагогика, клинична психология, логопедия)

• разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група

  • Проект „За социално включване и професионално развитие“:

ERASMUS + 2017

KA1

Проект: „Социална отговорност и околна среда“

Водеща организация „Социална отговорност и околна среда“ е Асоциацията за европейско развитие, която е неправителствена организация, създадена през 2013 година.

Партньорът е гръцка компания с богат опит в тази област. Партньорът участва в различни благотворителни инициативи и е включен активно в екологичните каузи и провеждането на обучения по различни обществени въпроси.

„Социална отговорност и околна среда“:

1. Да обогати знанията, уменията и личните компетенции на експертите чрез тяхното участие.

2. Да се ​​обменят най-добри практики и идеи за грижа за околната среда с добре придобити компании и организации на европейско ниво.

3. Да разшири и обогати методологията на работа в областта на екологията.

4. Да разпространяват придобитите знания и да допринасят за решаване на екологични проблеми в България, поемане на социална отговорност и ангажиране на младите хора и учениците в дейността.

Продължителност на проекта – 12 месеца. Продължителност на мобилността: 20 дни (2 мобилности x 10 дни).

Основни дейности по проект „Социална отговорност и грижа за околната среда“:

1. Организация и управление на проекти

2. Организиране и провеждане на езикова и културна подготовка

3. Прилагане на мобилността в Гърция.

4. Прилагане на мобилността в Кипър.

5. Информация и разпространение на знания

Целева група: 10 експерти в областта на околната среда, социалната работа и неформалното образование.

Проектът дава възможност на 10-те експерти в областта на социалните и здравните науки и техните отговорности като граждани да повишават своите знания, умения и способности в областта на околната среда в две от установените в европейските страни – Гърция и Кипър. Развитието на личните им умения ще подобри и оптимизира работния процес и ефективното неформално обучение за ученици от всички възрасти по въпросите на екологията, биологичното разнообразие и поемането на социална отговорност. По време на мобилността ще бъдат обучени експерти за успешни обучители в областта на грижата за околната среда. По време на проекта те ще си взаимодействат с бизнеса и неправителствените организации, което ще позволи изпълнението на всички аспекти на работата в бъдеще.

Резултати от мобилностите в Гърция и Кипър по Проект „За социално включване и професионално развитие“:

В периода 4.07. – 14.07.17 10 специалисти от сдружението посетиха образователен модул в Атина, Гърция.

Гръцките ни партньори са EOS Developmental SA, Greece, които предварително изготвиха програма за 10дневната мобилност.

Темите, които разгледахме по време на мобилността бяха:

Екологично образование;

Ефективно включване на учащи в действия, опазващи околната среда;

Успешен тренер в областта на грижата за околната среда;

Социално предприемачество;

Намаляване на отпадъците чрез рециклиране и социални иновации;

В периода 17.08. – 27.08.17 посетиха и Кипър.

Кипърските ни партньори са ANTENELEA LIMITED, Cyprus, които предварително изготвиха програма за 10дневната мобилност.

Темите, които разгледахме по време на мобилността бяха:

Ефективна работа с информационните технологии;

Методологии за електронно обучение;

Курсове за електронно обучение;

Опазване на околната среда, биоразнообразие и социална отговорност;

Интерактивни обучение;

Как да направим ефективна кампания с цел опазване на околната среда;

Използване на социалните мрежи за популяризиране на екологични и социални каузи.