Начало

Сдружение „Асоциация за европейско развитие” е неправителствена организация, основана през 2013 година.
АЕР е член на Младежкия форум за партньорство с местната власт, както и на Консултативен Младежки съвет.
Участва в различни благотворителни инициативи, включва се активно в социални и екологични каузи. АЕР взема активно участие в провеждането на инициативи и кампании с младежко участие.  Участва в множество международни проекти.
Към момента сформираният екип работи в пряко партньорство с детски градини и училища на територията на област Варна, с които реализира инициативи свързани с повишаване на готовността на децата за училище, интеграция и превенция на отпадането от образователната система, повишаване на познанията за екология, борба с дискриминация, равни възможности и други.

Партньори и сътрудничество:

Опит и експертиза: Нашите проектни партньори са организации или институции със значителен опит в конкретната област на проекта. Те могат да бъдат университети, научни институти, бизнес организации, НПО-та или обществени агенции.

Роля в проекта: Всеки партньор носи определена роля, която отразява тяхната специализация и умения. Например, университетите биха могли да внесат научни изследвания, бизнес организациите – опит в управлението, а НПО-тата – познания за общностните нужди и други.

Принос към проекта: Всеки партньор допринася с уникални знания, ресурси или умения, които обогатяват проекта. Това включва иновативни техники и обучителни средства, изследователска експертиза, мрежи от контакти, иновационни идеи и други.

Сътрудничество и комуникация: Ключът към успешното партньорство е открита и ефективна комуникация. Партньорите ни са гъвкави, споделят информация и да работят заедно с нас за постигане на общите цели на проекта.

Общият брой на членовете и доброволците на Асоциацията за момента е 307. А наши партньори са: Общини, Детски градини, Университети, Неправителствени организации и много други.