Проект 2018-1-BG01-KA201-047949 Мотивационни системи за активно социално включване

Акроним: MASI

Обща продължителност на проекта: 18 месеца

Водеща организация: Асоциация за европейско развитие

Приоритети:

ХОРИЗОНТАЛНИ: Социално включване

ХОРИЗОНТАЛНИ: Развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ: Подпомагане на училищата да се справят с преждевременното напускане на училище и в неравностойно положение

Теми:

Сътрудничество между образователните институции и бизнеса

Социално предприемачество / социални иновации

Гражданско участие / отговорно гражданство

Дейности:

1. Управление и изпълнение на проекта.

2. Транснационални срещи по проекта -планирани 3 транснационални срещи по проекта – в България, Кипър и Гърция.

В. Интелектуални резултати:

O2 Иновативна методология „Мотивационни системи за активно социално включване“

Разработването на иновативна методология „Мотивационни системи за активно социално включване“ ще позволи на младежките работници, училищните психолози, училищните съветници и учители и т.н. да работят с учениците ефективно изучаване и разбиране на личността и индивидуалните нужди, повишаване на личната мотивация за социално включване и повишаване на постиженията в училище и намаляване на отпадащите от училищната система.

O3 Ръководство

Ръководството ще съдържа насоки и педагогическа стратегия за прилагане на иновативната методология (O2). В България няма такъв инструмент за социално включване на студентите, така че това ще бъде иновация за България. Тя ще съдържа практически съвети, реални стъпки и законодателство.

C1 Краткосрочни съвместни обучения на персонала – 30 участници.

Лицата, участващи в мобилността, ще бъдат експерти, работещи в областта на активното социално включване и отговорност с учениците. Експертите ще бъдат избрани на конкурентна основа. Те ще трябва да оправдаят желанието си да участват в проекта, техните очаквания и как ще приложат знанията си в бъдеще.

E1, E2, E3 – събития за разпространение на резултатите.

Качествени показатели:

 – Ефективна управленска структура

– Ефективно планиране, изпълнение и отчитане на дейностите и разходите по проекта.

– Постигане на поставените показатели и резултати

– създаде условия за успешна социализация на учениците

– силна мотивация на учениците за активна социална интеграция,

– По-високо качество на околната среда в училищата,

Количествени показатели:

– 1 методология,

– 1 ръководство

-30 участници участвали в краткосрочни съвместни събития за обучение на персонала

AED ще гарантира, че резултатите от проекта ще останат достъпни и ще бъдат използвани от други, защото те ще останат на нашата уеб страница, в социалните медии и на европейската платформа за разпространение на резултатите от Erasmus +. Цялата информация за дейностите и резултатите ще остане достъпна в Интернет. Заинтересованите страни ще бъдат на разположение за подновяване, споделяне на най-добри практики, резултати и научни публикации. Специалистът и доброволците са повече от добре дошли да се свържат с нас в случай на проблеми и да очакват обратна връзка. Това ще гарантира устойчивостта на резултатите от това проектно предложение.

Всяка информация и документи по проекта отразява единствено позицията на АЕР и нашите партньори. НА и Комисията не носят отговорност за информацията, съдържаща се в тях.