ERASMUS + 2017 KA1 Проект: „Социална отговорност и околна среда“ 2017-1-BG01-KA104-035836

Водеща организация „Социална отговорност и околна среда“ е Асоциацията за европейско развитие, която е неправителствена организация, създадена през 2013 година.

Партньорът е гръцка компания с богат опит в тази област. Партньорът участва в различни благотворителни инициативи и е включен активно в екологичните каузи и провеждането на обучения по различни обществени въпроси.

„Социална отговорност и околна среда“:

1. Да обогати знанията, уменията и личните компетенции на експертите чрез тяхното участие.

2. Да се ​​обменят най-добри практики и идеи за грижа за околната среда с добре придобити компании и организации на европейско ниво.

3. Да разшири и обогати методологията на работа в областта на екологията.

4. Да разпространяват придобитите знания и да допринасят за решаване на екологични проблеми в България, поемане на социална отговорност и ангажиране на младите хора и учениците в дейността.

Продължителност на проекта – 12 месеца. Продължителност на мобилността: 20 дни (2 мобилности x 10 дни).

Основни дейности по проект 2017-1BG01-KA104-035836„Социална отговорност и грижа за околната среда“:

1. Организация и управление на проекти

2. Организиране и провеждане на езикова и културна подготовка

3. Прилагане на мобилността в Гърция.

4. Прилагане на мобилността в Кипър.

5. Информация и разпространение на знания

Целева група: 10 експерти в областта на околната среда, социалната работа и неформалното образование.

Проектът дава възможност на 10-те експерти в областта на социалните и здравните науки и техните отговорности като граждани да повишават своите знания, умения и способности в областта на околната среда в две от установените в европейските страни – Гърция и Кипър. Развитието на личните им умения ще подобри и оптимизира работния процес и ефективното неформално обучение за ученици от всички възрасти по въпросите на екологията, биологичното разнообразие и поемането на социална отговорност. По време на мобилността ще бъдат обучени експерти за успешни обучители в областта на грижата за околната среда. По време на проекта те ще си взаимодействат с бизнеса и неправителствените организации, което ще позволи изпълнението на всички аспекти на работата в бъдеще.

Резултати от мобилностите в Гърция и Кипър по Проект „За социално включване и професионално развитие“:

В периода 4.07. – 14.07.17 10 специалисти от сдружението посетиха образователен модул в Атина, Гърция.

Гръцките ни партньори са EOS Developmental SA, Greece, които предварително изготвиха програма за 10дневната мобилност.

Темите, които разгледахме по време на мобилността бяха:

Екологично образование;

Ефективно включване на учащи в действия, опазващи околната среда;

Успешен тренер в областта на грижата за околната среда;

Социално предприемачество;

Намаляване на отпадъците чрез рециклиране и социални иновации;

В периода 17.08. – 27.08.17 посетиха и Кипър.

Кипърските ни партньори са ANTENELEA LIMITED, Cyprus, които предварително изготвиха програма за 10дневната мобилност.

Темите, които разгледахме по време на мобилността бяха:

Ефективна работа с информационните технологии;

Методологии за електронно обучение;

Курсове за електронно обучение;

Опазване на околната среда, биоразнообразие и социална отговорност;

Интерактивни обучение;

Как да направим ефективна кампания с цел опазване на околната среда;

Използване на социалните мрежи за популяризиране на екологични и социални каузи.