Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0001-C0001 Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните, период 16.04.2013 – 16.04.2014

Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0001-C0001 Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните, период 16.04.2013 – 16.04.2014