Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0054-C0001 „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” период 15.04.2013 -01.06.2014

Участва в изпълнението на проект по ОП РЧР BG051PO001-7.0.07-0054-C0001 „Социалният Кооператив – добри практики и възможности за интеграция на маргиналните групи” период 15.04.2013 -01.06.2014